2020 Yılında En Çok Kullanılan Bebek İsimleri

 

2020 Yılında En Çok Kullanılan Bebek İsimleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’nin 2020 İsim Haritası hazırlandı. Haritada, 2020 yılında dünyaya gelen 559.753 erkek ve 531.390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı.

2020 Yılı En Çok Hangi İsimler Tercih Edildi?

2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7.540’ına Yusuf, 6.236’sına Miraç, 6.222’sine Eymen; kız bebeklerden de 11.179’una Zeynep, 7.316’sına Elif, 6.335’ine Defne ismi verildi.

Erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya çoğunlukla tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Türkiye’de en fazla nüfus yoğunluğu olan Marmara Bölgesi’nde dünyaya gelen 305.096 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel isimleri tercih edildi.

En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi’nde ise 78.257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel ilk sırada yer aldı.

Tek Bir Bebeğe Verilen İsimler

2020 yılında yalnızca tek bir bebeğe verilen isimlere de yer verildi.

Buna göre, Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri bir bebek için tercih edildi.

Yeni Doğan Bebeğin Nüfusa Bildirim Şekli
Doğuma ilişkin bildirimler doğumun sağlık kuruluşunda veya sağlık personeli nezaretinde olduğunu ispatlayan rapor veya resmî belge ile nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılır.
5490 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yapılan değişiklikle doğum bildirimlerinin; doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğumlara ilişkin bildirimler, doğumu takip eden beş iş günü içinde ve sağlık kuruluşundan ayrılmadan doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilir.

Sağlık kuruluşlarında veya sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlara ilişkin doğum raporları doğumu takip eden beş iş günü içinde ilgili sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ e gönderilmesi zorunludur.

Sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumların bildirimi nüfus müdürlüğüne sözlü beyanla yapılabilir.
Ancak, sözlü beyanların doğruluğunun mülki idare amirinin emri ile araştırılması zorunlu olduğundan, yapılan araştırma sonuçlanıncaya kadar bu bildirimler aile kütüğüne tescil edilmez.

Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ile yapılır. Bildirim, çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe, ana ile babanın tam kimlik bilgileri ve nüfusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir.

26/9/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uyarınca, 18 yaşından küçük iken gerçekleştiği anlaşılan birliktelikler sonucu dünyaya gelen çocukların doğum bildirimleri; talimatta belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmakla birlikte ilgililerin mağdur olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmadan ve suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Ceza Kanununda çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılmakta ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenip çocukların mağdur olabilecekleri suçlar, Kanunun Altıncı Bölümünde yaptırım altına alınmış olan; 103, 104 ve 105 inci maddelerinde sırasıyla; çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz eylemleri suç olarak basit ve nitelikli halleri anılan maddelerde birlikte düzenlenmiştir. Anlatıma konu suç tipleri çocuğa karşı evlilik birliği dışında gerçekleşen eylemleri cezalandırmaktadır. Türk Medeni Kanununun ve Evlendirme Yönetmeliğinin detaylı olarak belirtilen düzenlemeleri kapsamında evlenmiş olan 18 yaşından küçük çocuğa karşı evlilik birlikteliği içerisinde rızası dahilinde gerçekleştirilen tipik eylemler bu suçları oluşturmayacaktır.
Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği kapsamında on altı yaşını dolduran ve hâkim kararına göre evlenen veya on yedi yaşını tamamlayan ve veli veya vasi ya da vesayet makamının izni ile evlenen 18 yaşından küçüklerin, evlilik birlikteliği içinde gerçekleşen doğum olaylarının Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmez.

Yeni Doğan Bebeğin Nüfusa Bildirim Süresi
Sağ olarak doğan çocuğun doğum bildirimi, yurt içinde doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne yapılır.

Sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğumlara ilişkin bildirimler, doğumu takip eden beş iş günü içinde ve sağlık kuruluşundan ayrılmadan doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilir.

Yurt dışında sağ olarak doğan çocuğun doğum bildiriminin, altmış gün içinde dış temsilciliğe yapılması esastır. Ancak doğuma ilişkin bildirimin yapılmamış olması halinde yurt içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapılır.

(Visited 90 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.