Evde Gerçekleşen Doğumlarda Bebeğin Nüfusa Kaydı Nasıl Yapılır?

Evde Gerçekleşen Doğumlarda Bebeğin Nüfusa Kaydı Nasıl Yapılır?

Sağlık Kuruluşlarında ya da Sağlık personeli Nezaretinde Gerçekleşmeyen
Doğumlar (Sözlü Doğum Bildirimi)
Sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen
doğumların bildirimi nüfus müdürlüğüne sözlü beyanla yapılır. Sözlü beyanların doğruluğu
mülki idare amirinin emri ile araştırılır. Bu bildirimler araştırma sonuçlanıncaya kadar aile
kütüğüne tescil edilmez.

Beyan edilen sözlü doğum bildirimine ait MERNİS’ te düzenlenen “Sözlü Beyan
Bildirim Belgesi (EK-4)” bildirimde bulunan/bulunanlar tarafından imzalandıktan sonra sistem
üzerinden alınan üst yazı ekinde mülki idare amirinin emri ile İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
Sözlü Beyan Bildirim Belgesine istinaden iki örnek Doğum Bildirim formu düzenlenir ve
bildirimde bulunana imzalatılır. Bu bildirimler tescil edilmeden araştırma sonuçlanıncaya kadar
dosyasında muhafaza edilir.

Bildirimde bulunulan çocuk ile ana arasında, annenin kimlik bilgilerini gösterir
belgelerin mevcut olması ve ananın ölü olması ya da tüm araştırmalara rağmen anaya
ulaşılamaması halinde, çocuk ile baba arasında soybağı bulunduğuna dair yetkili kurumlardan
alınacak moleküler genetik raporu ibraz edilmesi zorunludur.

İl Sağlık Müdürlüğünce, doğum yaptığı bildirilen kişinin gebelik veya doğumla
ilgili herhangi bir sağlık kuruluşundan hizmet alıp almadığı araştırılır ve sonucunda doğum
bildiriminin doğru olup olmadığı Sözlü Beyan Araştırma Sonuç Belgesine (EK-5) yazılarak
ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.
(a) Araştırma sonucunda sözlü doğum bildiriminin doğru olduğunun anlaşılması halinde
daha önceden çocuk adına düzenlenmiş doğum bildirim formuna istinaden, çocuk aile
kütüklerine tescil edilir.
(b) Araştırma sonucu sözlü doğum bildiriminin doğruluğunun tespit edilememesi
durumunda ise tıbbı rapor alınması için “Tıbbi Rapor Yazışması (EK-6)” ile bildirimde bulunan
ile çocuk nüfus müdürlüğüne davet edilir ve nüfus müdürlüğünce kimlik tespiti yapılması
sonrasında sistemde kayıt altına alınan sözlü doğum bildirimine ait bilgiler doğrultusunda
Kimlik Tespit Formu 2 (EK-7) ” ve “Tıbbi Rapora Gönderim Yazışması (EK-8)” düzenlenir.
1. Evlilik içi/evlilik dışı doğum olaylarında anne sağ ise çocuk ile anne arasında; annenin
ölü, gaip, kayıp olması veya bulunamaması halinde ise çocuk ile baba arasında soy bağı
bulunduğuna dair Soybağının Tespiti Testi yapılarak moleküler genetik rapor düzenlenmesi
gerekmektedir.
Bu nedenle, “Kimlik Tespit Formu 2“;
– Anne sağ ise çocuk ile anne adına,
– Annenin ölü, gaip, kayıp olması veya bulunamaması halinde ise çocuk ile baba adına
düzenlenir.

2. Kimlik Tespit Formuna anne ve çocuğun biyometrik fotoğrafları yapıştırılıp
mühürlendikten sonra altı yaşından büyük çocukların sağ veya sol kolu mühürlenerek, “Kimlik
Tespit Formu 2” ve “Tıbbi Rapora Gönderim Yazışması” ile birlikte formda belirtilen kamu
sağlık kurum/kuruluşuna numune alımı için başvuruda bulunmaları sağlanır.

3. Forma, altı yaşından küçük çocuklar için fotoğraf yapıştırılmaz ve 15 yaşını
tamamlamamış çocuklar için ise imza alınmaz.

4. Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve onsekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklar için
yaş tespit formu düzenlenerek sağlık kuruluşunca yaşının da tespit edilmesi sağlanır.

5. Genetik hastalıklar tanı merkezince Soybağının Tespiti Testi sonucu, “Moleküler
Genetik Raporu (EK-9)” formatına uygun olarak düzenlerek “Kimlik Tespit Formu 2” ile
talepte bulunan nüfus müdürlüğüne kapalı zarf ile gönderilir. Soybağının Tespiti Testi
sonucuna ilişkin rapor ilgililere hiçbir şekilde verilmez.

6. Moleküler genetik raporu ana ile çocuk arasında tesis edilmiş ise evlilik içi doğumlarda
evlilik içi doğum olarak baba hanesine, evlilik dışı doğum ise annenin beyan edeceği baba adı
ile annenin bekârlık hanesine tescil edilir.

7. Moleküler genetik raporu baba ile çocuk arasında tesis edilmiş ise evlilik içi
doğumlarda evlilik içi doğum olarak baba hanesine, evlilik dışı doğum ise tanıma suretiyle
babanın hanesine tescil edilmesi sağlanır.

8. Moleküler genetik rapor sonucunun olumsuz olması halinde gerçek dışı beyanda
bulunanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere 5490 sayılı Nüfus hizmetleri Kanunun 67 nci
maddesi uyarınca durum adli makamlara intikal ettirilir.

9. Evlilik dışı doğumlarda annenin kimlik bilgilerini gösterir belgelerin mevcut olmaması
halinde, mahkeme kararı ile çocuğun soybağının belirlenmesine yönelik karar alınmadıkça
idarece herhangi bir işlem yapılmaz.

(Visited 74 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.