Hizmet Damgalı Pasaport Alma Şartları

Hizmet Damgalı Pasaport Alma Şartları. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüklerinden Hizmet damgalı pasaport almak için yapmanız gereken işlemler ve düzenlemeniz gereken belgeler.Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Bu Pasaportlara ilişkin ibraz edilmesi gerekiyor.

1-    Geçerli Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı.

2-   Pasaport alacak her bir kişi için son halini gösteren son altı (6) ay içerisinde ICAO standartlarında çekilmiş iki (2) adet biyometrik fotoğraf. Fotoğraflar başvuru işleminden sonra başvuru sahibine iade edilecektir.

3-    “Mükellef” yazılı birinci nüshalarında “Tahsil Edilmiştir” kaşesi ile ödemenin yapıldığı banka ya da vergi dairesi birim yetkilisinin ıslak imzasının bulunduğu pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ödeme belgesi (dekont ya da makbuz). MERNİS sistemi üzerinden doğrulanan ödemelere ilişkin ödeme belgesi alınmamaktadır.

4-    Mevcut pasaport/pasaportlar. (Başvuruda ibraz edilemeyen kişiye ait mevcut pasaportlar kayıp nedeniyle iptal edilecektir.)

5-    Ergin olmayanlar ya da kısıtlılar için noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname.

6-    Hizmet damgalı pasaport alacak çocuklara ait öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgelerinin aslı.

7-    Bedensel zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık raporu.

8-    Mahkemelerce verilen velayet ya da vasi kararları.

Bu form düzenlendiği tarihten itibaren Altmış (60) gün geçerlidir.
Bu formdaki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurumun yetkilisi sorumludur.
Bu formun çıktısı ön ve arka yüz şeklinde tek yaprakta olmalıdır. İki (2) ayrı yaprak kabul edilmez.
Merkez ve taşrada bulunan tüm kurumlar; hizmet damgalı pasaport talep formu ve/veya belgeleri imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini birer yıllık dönemler halinde her yılın 2 Ocak tarihine kadar, imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde ise derhal bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Bu form, talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce (ıslak) imzalanmalı ve mühürlenmelidir.
Hak sahibinin kadro derecesinin değişmesi, boşanma gibi hak sahipliğini sona erdiren vb. durumlar pasaportun/pasaportların iptalini gerektirdiğinden başvuru yapılan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne derhal
Bu form (eş ve çocuklar dâhil) hükümlü ve tutuklular için düzenlenmez.
Bu form Devlet memurluğu ve/veya meslekten çıkartılmış olanlar, çeşitli nedenlerle görevinden uzaklaştırılmış olanlar ile, 5682 sayılı Kanunun 22. maddesi ve 6749 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamına giren kişiler için düzenlenmez.
Hizmet damgalı pasaportlar ilgilinin görev süresi dikkate alınarak düzenlenir.
Hizmet damgalı pasaportun süresi olsa dahi daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport talep formu kurumunca tekrar tanzim edilmeli, pasaport hamili geçerli olan pasaportu, kimliği ve kurumunca tanzim edilen talep formu ile birlikte ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurmalıdır; aksi durumda yurtdışına çıkış yapılmaya çalışılırsa, şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır. Görev dönüşünde hizmet damgalı pasaportlar kurumlarınca teslim alınmalıdır.

https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/sss adresinde Hizmet Damgalı Pasaportlar ile ilgili detaylı bilgi yer almaktadır.

Gerekli Belgeler:

1-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
2-Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
3-Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
4-1 (bir) adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş)
5-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. ( Pasaport defter bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.   Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
6-Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar

7-Reşit olmayanlar veya kısıtlılar için anne ve babanın başvuru esnasında gelememesi durumunda, gelemeyen kişi/kişiler için noterden alınan Muvafakatname. (Yasal temsilci en yakın Nüfus Müdürlüğüne giderek de muvafakat beyanı verebilir.)

Anne veya babadan biri Yabancı uyruklu ise yabancı uyruklu ebeveynin (anne veya babanın) noterce düzenlenmiş muvafakatnamesi.
8-Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hizmet damgalı pasaport verilir.)
Yurt dışında öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş veya dış temsilciliklerce onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi veya  T.C. Büyükelçilik ve Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduklarını belirten belge.
​9-Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin              çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu” (sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

Başvurular bizzat yapılacaktır.(Yaş ayrımı gözetilmeksizin).

DİĞER HUSUSLAR​

Hizmet damgalı pasaportlar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/B-C maddesi hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir.

​Hizmet damgalı pasaportlar ilgilinin görev süresi dikkate alınarak düzenlenir.
Hizmet damgalı pasaport talep formu düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerlidir.
Hizmet damgalı pasaport talep formundaki bilgilerin, eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurumun yetkilisi sorumludur.
Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
Merkez ve taşrada bulunan tüm kurumlar çalışan ve emekli olan personelin hususi damgalı pasaport talep formu ve belgelerini, imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini birer yıllık dönemler halinde her yılın 1 Ocak tarihine kadar bulundukların yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Hizmet damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kişinin değişmesi halinde yetkili kılınan kişilerin imza sirküleri kurumun bulunduğu İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilecektir.
Hizmet damgalı pasaport talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.
Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön yüzündeki kadro derece bölümü boş bırakılmamalıdır.
Hizmet damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşten boşanılması durumunda kurum tarafından pasaport aldıkları İl Nüfus Müdürlüğüne bildirilmelidir.
Hizmet damgalı pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport talep formu kurumca tanzim edilerek, sisteme kaydedilmek üzere ilgili İl Nüfus Müdürlüklerine gönderilmelidir. Form getirilmeden çıkış yapılırsa, illegal çıkıştan şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır.
Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilecektir. Hizmet damgalı pasaportun özel seyahatlerde kullanılması halinde şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır.
Kurumlarca muhafaza altına alınan süresi biten pasaportlar, pasaport müracaatında bulunulan İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilecektir.
ÖNEMLİ :Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenirken görevlendirme yapılan ülkede vize uygulanıyor ise görev başlama tarihinden 60 gün önce, vize uygulanmıyor ise görev başlama tarihinden 20 gün önce başvuru  işlemi gerçekleştirilmektedir.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.