Nüfus İçin Doğum Raporu Örneği ve Özellikleri

Nüfus İçin Doğum Raporu Örneği ve Özellikleri. Yeni doğan bebeğin nüfusa kaydı için gerekli olan doğum raporu nereden ve nasıl alınır? Doğum kaydı raporunun özelliği nedir? Doğum kaydı raporunun taşıması gereken şartlar nelerdir.

DOĞUM RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Sağlık Kuruluşlarında ya da Sağlık Personeli Nezaretinde Gerçekleşen

Nüfus Kaydı Açısından Doğumlar
Sağlık kuruluşlarında ya da sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen ölü veya canlı
doğumlara ait Ulusal Raporlama Sistemi (URS) üzerinden üretilen ve güvenli elektronik imzalı
ve karekodlu olarak düzenlenen doğum raporu; sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda
doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü içinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine
(MERNİS) gönderilir ve elektronik imzalı doğum raporunun bir örneği de aileye verilir.
Nüfus müdürlüğü tarafından doğum bildirimlerinde; MERNİS’ e gönderilen doğum
raporuna göre Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilir.

Sistem üzerinden çıktısı alınan doğum raporu Doğum Bildirim Formuna eklenerek
Doğum Özel Kütüğünde muhafaza edilir. Sistem üzerinden alınan doğum raporları için
elektronik imza ile imzalandığına dair şerh, imza ve mühür aranmaz.

Anne yabancı uyruklu veya çocuk çift cinsiyetli veya cinsiyeti belirsiz ya da anne
6284 sayılı Kanun kapsamında koruma altında ve çocuğun doğum tarihinden itibaren beş iş
günlük süre geçmiş ise; doğum raporları sağlık kuruluşları tarafından MERNİS’ e
gönderilmeyerek, elektronik imzalı doğum raporunun bir örneği aileye verilir.
Nüfus müdürlüğü tarafından doğum bildirimlerinde; anne veya babanın kâğıt ortamında
ibraz edeceği elektronik imzalı doğum raporu https://erapor.saglik.gov.tr/DogrulamaServisi/
internet adresinden veya karekod okuyucu herhangi bir program ile doğrulaması yapıldıktan
sonra Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilir.
Kâğıt ortamında ibraz edeceği elektronik imzalı doğum raporu Doğum Bildirim Formuna
eklenerek Doğum Özel Kütüğünde muhafaza edilir.

Sağlık kuruluşları dışında aile hekimi, ebe ve diğer sağlık personellerinin bizzat
nezaret ederek doğumu gerçekleştirmesi halinde, il sağlık müdürlüklerince düzenlenen ve (EK1)’ de yer alan doğum raporuna göre nüfus müdürlüklerince doğum olayı aile kütüklerine tescil
edilir.

Doğumun, ambulanslar veya acil sağlık araçlarında gerçekleşmesi halinde,
çocuğun ve annenin kabul edildiği sağlık kuruluşunda doğum yapan kişiden sorumlu hekim
tarafından doğum raporu düzenlenir.
Bu durumda, sorumlu hekim tarafından düzenlenen doğum raporunun elektronik imzalı
olarak MERNİS’ e gönderilmesi ve elektronik imzalı doğum raporunun kâğıt ortamında ibraz
edilmesi halinde, kâğıt ortamında ibraz edilen elektronik imzalı doğum raporunun
https://erapor.saglik.gov.tr/DogrulamaServisi/ internet adresinden veya karekod okuyucu
herhangi bir program ile doğrulaması yapılarak doğum olaylarının aile kütüklerine tescili
işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kişiler tarafından sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşları dışında olan ve/veya sağlık
personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumlar için doğum raporu talebinde bulunulması
halinde, sağlık kuruluşlarınca doğum raporu düzenlenmez ve kişiler sözlü doğum bildirimine
yönelik işlem yapılmak üzere nüfus müdürlüklerine yönlendirilir.

Hatalı Düzenlenerek MERNİS’ e Gönderilen Doğum Raporları

Doğum raporunu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından çocuğun doğum tarihi
itibariyle beş iş günü içerisinde MERNİS’ e gönderilen çocuğa ait doğum raporunun hatalı
düzenlendiğinin anlaşılması halinde;
(a) Çocuk aile kütüklerine tescil edilmemiş ise çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde doğum raporu; sağlık kuruluşu tarafından güncellenir veya silinir ve sisteme yeniden
gönderilir. Bu durumda, yeniden düzenlenen çocuğa ait doğum raporu MERNİS’ e aktarıldıktan
sonra ilçe nüfus müdürlüğünce Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus
kayıtlarına tescil edilir.
(b) Doğum raporunun sağlık kuruluşu tarafından kayıt silme/güncelleme ile sistemden
silinememesi ve yeniden sisteme gönderilememesi halinde, ilgili sağlık kuruluşu tarafından
hatalı olan bilgilerin doğrusunu gösterir şekilde yeniden düzenlenecek doğum raporu veya
çocuğa ait doğru bilgileri içeren (cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi) bir üst yazı kâğıt
ortamında nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Bu durumda; MERNİS’ e gönderilen ve hatalı olan doğum raporuna göre doğum olayı
aile kütüklerine tescil edilir ve sağlık kuruluşu tarafından gönderilen doğum bilgilerindeki
hataları belirtir rapora veya yazıya istinaden nüfus müdürlüğünce çocuğun kaydındaki hatalı
bilgiler İdarece Kayıt Düzeltme Formu ile düzeltilir.
(c) Çocuk aile kütüklerine tescil edilmiş ise; ilgili sağlık kuruluşu çocuğa ait doğru
bilgileri içeren (cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi) ve doğum raporunda hatalı olan bilgileri
belirtir yazıya istinaden nüfus müdürlüğünce çocuğun kaydındaki hatalı bilgiler İdarece Kayıt
Düzeltme Formu ile düzeltilir.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.