Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğumların Nüfus Kayıt İşlemleri

Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğumların Nüfus Kayıt İşlemleri. Devlet Hastanelerinde, Özel Hastanelerde ve Tıp Merkezlerinde yapılan doğumlar neticisinde bebeğin nüfus kütüğüne kaydı için yapılması gereken işlemler.

Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğumlar
Doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü içerisinde ve sağlık
kuruluşundan ayrılmadan doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilir. Çocuğun
adının belirlenmiş olması ve anne/babanın talepte bulunması halinde; evlilik içinde sağ olarak
dünyaya gelen çocukların doğum bildirimleri, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca
elektronik ortamda MERNİS’ e tescil edilir.

Doğumun gerçekleştiği günü takip eden beş iş günü geçtikten veya anne sağlık
kuruluşundan taburcu olduktan sonra sağlık kuruluşunca tescil işlemi yapılamaz. Bu durumda,
doğuma ilişkin bilgiler elektronik ortamda sisteme gönderilir ve anne/baba kâğıt ortamında
düzenlenen doğum raporu ile birlikte nüfus müdürlüğüne yönlendirilir.

Evlilik dışı doğumlara, anne veya babanın yabancı uyruklu olduğu doğumlara,
çoğul doğumlara ve çift cinsiyetli doğumlara ilişkin sağlık kuruluşunca tescil işlemi yapılamaz.
Nüfus müdürlüğü tarafından, MERNİS’ e gönderilen doğum raporuna göre
Doğum Bildirim Formu düzenlenerek doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilir.

Sağlık kuruluşunda doğum bildirimlerinde, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşu
personeli tarafından (EK-2) ve (EK-3)’ te yer alan “Doğum Bildirim Formu” düzenlenir, doğum
bildirim formunda yer alan bilgiler bildirimde bulunan kişiye okutulur, bir yanlışlık
olmadığının teyit edilmesi halinde, bildirimde bulunan kişiye ıslak imza ile imzalatılır. Sistem
üzerinden düzenlenen doğum bildirim formunun düzenleyen ve onaylayan sağlık kuruluşu
personeli tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanması ve sistem tarafından doğum
bildirimine ilişkin bilgilerin kontrolünün sağlanması akabinde tescil işlemi sonuçlandırılır.

Sağlık kuruluşunda doğum olayının tescil işlemini takiben sistem tarafından çocuk
adına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu oluşturulur. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı (TCKK), doğum bildirimde bulunanın veya doğum bildirim formunda belirtilen kimlik
kartının teslim edileceği kişinin adresine gönderilmesi Genel Müdürlükçe sağlanır. Adrese
teslim edilemeyen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları ise doğum bildirimi sırasında belirtilen
nüfus müdürlüğüne teslim edilir.

Sağlık kuruluşu yetkililerince güvenli elektronik imza ile onaylanan ve (EK-3)’ te
bir örneği yer alan “Doğum Bildirim Formunun” ve bildirimde bulunanın ıslak imzasının
bulunduğu (EK-2)’ de yer alan “Doğum Bildirim Formunun” birer örneği birleştirilerek sağlık
kuruluşunca 3 (üç) ayda bir takip eden ayın ilk haftasında, sağlık kuruluşunun bulunduğu yer
nüfus müdürlüğüne tutanakla teslim edilir.
Nüfus müdürlüğünce; sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen doğum tescillerine ilişkin
doğum bildirim formları, sağlık kuruluşu adına oluşturulacak doğum özel kütüğünde muhafaza
edilerek yılsonunda arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.