Aile Kütüğü Nedir? Aile Kütükleri Nerede ve Nasıl Tutulur?

Aile Kütüğü Nedir? Aile Kütükleri Nerede ve Nasıl Tutulur? Aile Kütükleri nerede tutulur? Aile Kütükleri Nasıl tutulur. Aile Kütükleri hakkında bilgi.

AİLE KÜTÜKLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Aile kütüğü Nedir? nüfus olaylarına ilişkin kayıtların, kâğıt veya elektronik ortamda tutulduğu
kütüğü kapsar.

Vatandaşlar Nüfus Bilgilerini Bildirmek Zorunda mı? 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; nüfus olaylarını Kanunda öngörülen sürede yurt
içinde nüfus müdürlüğüne veya yetki verilen kurumlara, yurt dışında ise dış temsilciliğe
bildirmekle yükümlüdür.

Ergin olmayanların nüfus olaylarının bildiriminde; veli, vasi veya kayyımları,
bunların bulunmaması halinde, çocukları yanlarında bulunduranlar ile 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanununun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri görevlidir.

Aile Kütüklerine İşlenecek Bilgiler İçin Dayanak Belge Zorunlu mu?
Aile kütüklerine kişisel durumla ilgili yapılan her kayıt ve açıklamanın Kanuna
göre yetkili kılınmış görevlilerce, usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılması
zorunludur.

Nüfus müdürlüklerince veya tescil yetkisi verilen kurumlar ile dış temsilciliklerce
düzenlenen her türlü belge ve tutanak kayıt altına alınır. Kayıt tarih ve numarası belgenin ilgili
alanına yazılır.

Nüfus olaylarına ait dayanak belgeleri aile kütüklerine tescil edildikten sonra
düzenlenen veri giriş formlarının ıslak veya elektronik ortamda onaylanan bir örneği
arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek olan özel kütüğe konulur.

Aile Kütüğü Kayıtları Kapatılıp Yeniden Açılabilir mi?
Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme,
boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi nüfus olayları nedeniyle bir
kaydın işlem yapılamaz hale getirilmesidir.

Kaydın kapatılmasına ilişkin nüfus olayı ortadan kalktığında veya kaydın yeniden
açılmasını gerektirecek yeni bir nüfus olayı ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın
açılmasından sonra kayıt kapalı iken kişisel durumda meydana gelmiş olan nüfus olayları
kişinin kaydına tescil edilir.

Kaydın kapatılmasından önce gerçekleştiği halde nüfus kayıtlarına tescil edilmeyen
nüfus olaylarının tescili ile maddi hataların düzeltilmesinde Genel Müdürlük yetkilidir. Genel
Müdürlük bu yetkisini devredebilir.
(a) Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kaydına kapanma tarihinden sonra meydana
gelen nüfus olayları hiçbir şekilde nüfus müdürlükleri ile dış temsilciliklerimizce nüfus
kayıtlarına tescil edilmez.

(b) Türk vatandaşlığının kaybından önce meydana gelen ve nüfus kayıtlarına tescil
edilmeyen nüfus ve vatandaşlık olaylarına ilişkin veri giriş formu ve diğer belgeler doğrudan
Genel Müdürlüğe gönderilir ve tescil işlemi Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

(c) Türk vatandaşlığının kaybı tarihinden sonra kapalı kayıt üzerine işlem yapıldığının
tespit edilmesi halinde, yapılan işlem Bakanlığımızca eski haline getirilir. Kesinleşmiş yargı
kararları tescil edilmekle birlikte 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca karara karşı kanun yararına temyiz yoluna gidilmek
üzere konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir.

(d) Nüfus kaydındaki kişisel bilgilerindeki maddi hata veya eksiklikler, kişinin bizzat
yazılı talebi ya da düzeltme talebini içeren vekillik belgesine istinaden tesciline esas dayanak
belgelerine göre nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilir veya tamamlanır.

(e) Kayıtlar arasındaki aile bağlarının kurulması ile kişisel hal olaylarına ilişkin maddi
hata ve eksiklikler kişinin yazılı talebi olmadan tesciline esas dayanak belgelerine göre
düzeltilir veya tamamlanır.

Atik veya İşlemden Kaldırılmış Kütükler
İşlemden kaldırılmış olan atik veya eski aile kütükleri üzerinde herhangi bir işlem
yapılamaz, kayıt düşülemez.

Yalnızca atik defter kayıtlarına dayanılarak aile kütüklerinde idarece düzeltme
yapılamaz. Mahkemelerce istenmesi halinde, bu defterlerden çıkartılan kayıtlara “Kişinin
kimliği ve aile bağlarının mahkemelerce tespit edilmesi amacı dışında herhangi bir hukukî
işleme esas alınamaz.” açıklaması yapıldıktan sonra ilgili mahkemeye gönderilir.

Aile kütüklerine tescil edilen nüfus olaylarına ait dayanak belgelerinin
bulunamaması halinde; kişinin adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi veya doğum yeri
bilgilerinde yapılan maddi hataların düzeltilmesinde ya da eksik olan bilgilerin
tamamlanmasında, eski aile kütüklerindeki kayıtları esas alınır. Bu kütüklerden çıkartılan kayıt
örneklerine atik veya işlemden kaldırılmış kütüklerden çıkarıldığına dair açıklama yapılır.

 İdari Birim Bağlılıkları
MERNİS Uygulama Yazılımının nüfus işlemlerine getirdiği yenilikler ve 1587 sayılı
Nüfus Kanununda 4992 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yer değiştirmeye ilişkin 28 inci
maddesinin yürürlükten kaldırılması, ayrıca nüfus kayıtlarının hem bilgisayar hem de defter
ortamında tutulması nedeniyle “İdari Birim Bağlılıkları” na yönelik uygulamanın 04.05.2004
tarih ve 12552 sayılı 2004/5 sayılı genelge doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.
Genel Müdürlük Makamının 22/04/2020 tarihli ve 48115 sayılı Olur’u ile 2004/5 sayılı
genelgenin vatandaş mağduriyetine yol açabilecek şekilde uygulanmaması ve
vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla; daha önce birleşmiş oldukları halde
yeniden bölünme kararı alınan idari birimlerde Valilik kanalı ile talep edilmesi halinde kişilerin
nüfus kayıtlarının bölünen eski idari birimlerine yeniden taşınmasına onay verilmiştir.

(Visited 303 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir