Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı SGK Tedbirleri

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı SGK Tedbirleri

 

İnsan sağlığı ve yaşamı için küresel bir tehdit olan Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı, işçilerimizin ve iş dünyamızın sosyoekonomik hak ve menfaatlerini koruyabilmek maksadıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan bazı tedbirlere aşağıda özet olarak yer verilmiştir:

1- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Sigorta primine esas günlük kazancı 128 TL ve altında olan sigortalılara günlük 2,5 TL, toplamda aylık 75 TL tutarında asgari ücret desteği sağlandı. (25 Mart 2020 tarihli, 7226 sayılı yasa)

2- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Zorlayıcı sebep gerekçesiyle işyerinde faaliyetin tamamen yahut kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması yahut haftalık çalışma sürelerinin en az üçte bir oranında azaltılması hallerinde sigortalılara gelir desteği sağlayan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirildi.
Buna göre, işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, kısa çalışma başlangıç tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 güne indirilmiştir.
İşçilerimiz kısa çalışma ödeneğinden 3 ay süreyle istifade edilebilecektir. Bu süreler içinde işçilere son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama günlük brüt kazancının %60’ı oranında ödeme yapılacaktır. Yapılan ödeme ise her halükarda günlük brüt asgari ücretin %150’sini aşmayacaktır. Buna göre, kısa çalışma süresince işçiye aylık en az 1.765,80 TL, en fazla ise 4.414,50 TL ödeme yapılabilecektir.
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre zarfında Genel Sağlık Sigortası primleri’de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bir başka deyişle, işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler kısa çalışma ödeneği aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebileceklerdir. (25 Mart 2020 tarihli, 7226 sayılı yasa)

3- KRONİK HASTALIĞI OLANLARIN SAĞLIK RAPOR SÜRELERİ UZATILDI

Kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın 1 Ocak 2020 tarihi veya bu tarihten sonra süresi sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılmıştır. Bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden veya merkezlerden temin edebilecek. Üç ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak. (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13.03.2020 tarih, 2020/2 sayılı Genelgesi, SGK Başkanlığı’nın, 01.04.2020 tarihli, Koronavirüs Kapsamındaki Tedbirler Konulu Yazısı)

4- SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ
Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmiştir.
Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacaktır. İşverenlerimiz listede yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE Rev 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE Rev 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE Rev 2 kodunun düzeltilmesi için Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.
Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı olanlarında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait prim ödemeleri 6’şar ay ertelenmiştir.
5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Sigortalılarımızdan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır.

5- EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1.500,00 TL’YE YÜKSELTİLDİ
En düşük 1.000,00 TL olan yaşlılık aylığı 1.500,00 TL’ye yükseltilmiştir.

6- BAYRAM İKRAMİYELERİ NİSAN AYI BAŞINDA ÖDENİYOR
SGK’den gelir ve aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerimize Ramazan bayramı öncesinde ödenmekte olan bayram ikramiyesinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmesine karar verilmiştir.

7- HACİZ VE SATIŞ İŞLEMLERİ ERTELENDİ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsili yapılan Kurum alacaklarından icraya intikal etmiş olanlar hakkında, zamanaşımına girme riski bulunanlar hariç her türlü haciz ve satış işlemi ertelenmiştir.

8- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ ERTELENDİ
Zamanaşımına girme riski bulunanlar hariç idari para cezalarının tebliğ işlemleri ertelenmiştir.

9- KONTROL MUAYENE TARİHLERİ ERTELENMİŞTİR
Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olan emekli ve hak sahiplerinin 01.02.2020/30.06.2020 tarihleri arasındaki kontrol muayeneleri 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda olanların gelir ve aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir.

10- BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA ASKIYA ALINDI

Sigortalılarımızın özel sağlık hizmet sunucusuna başvuruları esnasında MEDULA takip numarası alınmadan hemen önce yapılması gereken biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır. (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13.03.2020 tarih, 2020/2 sayılı Genelgesi)

11- YURT DIŞINDAN GELEN KİŞİLER İÇİN KARANTİNA SÜRESİNCE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİNDE BULUNULMAKTADIR

Yurt dışından gelen kişiler için karantina süresince “Z03.8 (Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem) ve Z03.9 (Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış)” tanılarında tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenmesi ve bu raporlara istinaden SGK tarafından 14 gün geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi kararlaştırılmıştır. (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13.03.2020 tarih, 2020/2 sayılı Genelgesi)

12- SOLUNUM CİHAZLARI İLE İLGİLİ İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Kurumumuzca sigortalılarımıza verilen oksijen ventilatörü ve konsantratörü gibi iadeli tıbbi cihazların sistemlerimiz üzerinden kontrolü günlük olarak yapılmakta, kullanımı sona eren cihazlar Kurum depomuza alınarak detaylı sterilizasyon işlemleri uygulanmak suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır.

13- KGF DESTEKLERİNDE SGK BORCU YOKTUR YAZISI ŞARTI ERTELENDİ

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile Hazine destekli kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin, SGK’ye vadesi geçmiş borcunun bulunmaması koşulu, 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. (30.03.2020 tarihli, 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

14- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNA İLİŞKİN TEBLİGATLAR ERTELENDİ

5510 sayılı kanunun 60/g bendi kapsamında olan kişilerden, gelir testi bulunmayanlar veya gelir testi bulunup sonucuna itiraz edenler için gönderilen, 2019/17 sayılı Genelge eki Ek-1 ve Ek-2 tebligatları gönderilmeyecektir. (SGK Başkanlığı’nın, 01.04.2020 tarihli, Koronavirüs Kapsamındaki Tedbirler Konulu Yazısı)

15- ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM BEKLENMEKSİZİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ ÖDENECEK

İstirahat raporlarından rapor bitiş tarihi 01.03.2020 ile salgın nedeniyle alınan tedbirlerin sona ereceği tarih arasında olanlarla, çalışılmadığına dair bildirimin yapılacağı tarih bu süreler arasında olanlara bildirim/beyan beklenmeksizin geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi, salgının kesildiği ve/veya normale dönüldüğünde geriye yönelik çalışmadı bildirimlerinin kontrol edilmesi ve ilgili mevzuat gereği işlemlerin tekemmül ettirilmesi talimatlandırılmıştır. (SGK Başkanlığı’nın, 01.04.2020 tarihli, Koronavirüs Kapsamındaki Tedbirler Konulu Yazısı)

16- YURT DIŞI BORÇLANMALARI KAPSAMINDA TEMİNİ GEREKEN EKSİK BELGELERİN VERİLME SÜRESİ ERTELENDİ

3201 sayılı kanun kapsamında 01.08.2019 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan eksik belgelerini tamamlamaları talep edilenlerin, eksik belge ve bilgilerini temin etme süreleri 01.03.2020 tarihinden 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. (SGK Başkanlığı’nın, 01.04.2020 tarihli, Koronavirüs Kapsamındaki Tedbirler Konulu Yazısı)

17- PANDEMİ TANI VE TEDAVİLERİNDEN İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK

Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri acil sağlık hizmeti olarak tanımlanmış ve böylelikle ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri kapsamına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlarda bu tedavi kapsamında ücretsiz olarak temin edilecektir. (SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)/09.04.2020 tarihli, 31094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile değişik)

18- İMMÜN PLAZMA TEDARİĞİ VE UYGULAMASI SGK TARAFINDAN ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

(Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmaları ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedeflenmektedir. Plazmada yer alan “immünglobulin” denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşımaktadır. SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle “immün plazma tedarik ve uygulaması” yoğun bakım tedavisi kapsamına alınmış ve böylelikle Kuruma faturalandırılabilmesine olanak sağlanmıştır. (SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)/09.04.2020 tarihli, 31094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile değişik)

 

(Visited 165 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.