KYK Öğrenim Kredisi Burs Borçları Silinecek mi?

KYK Öğrenim Kredisi Burs Borçları Silinecek mi?

Vatandaşların devlete olan borçlarının yeniden yapılandırılması için mecliste yasa hazırlandı. Birçok borcun faizi silinecek. Peki Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca aldıkları ama işe giremedikleri için ödeyemedikleri KYK kredi Öğrenci geri ödemeli bursun silinmesi söz konusu mu?

KYK Öğğrenim Kredisi veya KYK Geri Ödemeli Burs borcunun tamamının silinmesi mümkün değil. Ancak ödeme zamanı geldiği halde ödenmemiş olan ve e-hacizle karşı karşıya kalan öğrencilerin son ödeme tarihinden sonra oluşan faiz silinerek ana paranın yeniden yapılandırılması mümkün.

Şimdi Sizlere KYK Borç Yapılandırması İçin Yapmanız Gereken Adımlar Hakkında Bilgi verelim.

Yurt İçinde Öğrenim  gördünüz ve ve KYK geri ödemeli burs yani KYK Öğrenim Kredisi aldıysanız öncelikle KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇ SORGULAMA  işleminizi yaparak KYK’ya olan güncel borcunuzu öğrenmeniz gerekmektedir. KYK BORÇ SORGULAMA, KYK BORÇ ÖĞRENME, KYK GERİ ÖDEME, KYK TAHSİLAT ÖZETİ,KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇ SORGULAMA işlemlerinin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak yapabilirsiniz.

Kredi borç ve taksitleri ile ilgili bilgiye nereden ulaşılabilir?

Borç ve taksitlerinizi Kurumumuzun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresindeki “Öğrenim / Katkı Kredisi Borç Sorgulama” sayfasından veya 444 0 472 numaralı GSB KİM ( Kurumsal İletişim Merkezi) den öğrenilmektedir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KYK Öğrenim Kredisi Güncel Borcunuzu öğrendiniz ise devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik yasada belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yaparak yeni borç miktarınızı ve taksit sayınızı belirleyebilirsiniz.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Hesaplanan borç tutarının alınan kredi miktarının üç katından fazla olmasının nedeni nedir?

Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkündür.

Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Kredi geri ödeme planı ile ilgili olarak öğrenciye bilgilendirme yapılır mı?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesinde” borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple Kurumumuzun tarafından tebligat yapılmamakta olup tebligat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları öğrenciler tarafından belirlenebilmekte midir?

Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) ödemektedir.

İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisansa başlayan öğrencilerin lisans öğrenim kredisi borcu ertelenebilir mi?

Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler; borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler; borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile “yurtkur.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan ‘E-Ödeme Bölümü’ ya da ‘Geri Ödeme Bölümü’nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

Erken ödeme indirimi nedir?

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir.

Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusudur?

Kurumumuzdan normal öğrenim süresince alınmış olan öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçların tamamı, öğrencilerin normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlardan % 30; ikinci yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanmaktadır.

Erken ödeme indiriminden nasıl faydalanılmaktadır?

Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce 444 0 472 numaralı GSB KİM’den ( Kurumsal İletişim Merkezi) indirimli borç miktarını öğrenip T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını belirtmek suretiyle ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra kalan borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılabilir mi?

Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

Borç ödendiği halde, Kurum internet sayfasındaki sorgu ekranında borçlu olarak görünme sebebi nedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödemenin yapıldığı tarih itibarıyle borçluların şahsi hesaplarına işletilmektedir. Bu nedenle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödeme yapılan tarih itibariyle hesaplarda görülebilmektedir.

Borç ödendiği halde, Kurum internet sayfasındaki sorgu ekranında geri ödeme yapılmış aya ait gecikme zammı işlemesinin sebebi nedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra sisteme aktarıldığından borçlunun ödemesini gerçekleştirdiği tarih baz alınarak sisteme aktarılır. Bu tarihten sonra ekranda görülen (sisteme aktarılmadan önceki) gecikme zammı silinmektedir.

Kredi borçlarına mahsuben sehven fazla yapılan ödeme nasıl geri alınabilir?

Kredi borçlarına mahsuben yapılan fazla ödemenin iade edilebilmesi için durumu anlatır dilekçenin Kurumumuz Genel Müdürlük adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince, borçlulardan tahsil edilerek Kuruma ödenir.

Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde uygulanacak gecikme zammı ne kadardır?

Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olup günlük olarak uygulanmaktadır.

Vergi dairesine yapılan ödemelerin bir sonraki ayın 15’inden itibaren sorgu ekranına yansımamasının nedeni nedir?

Vergi daireleri üzerinden yapılan kredi ödemelerinin Kurumumuz hesaplarına aktarılması süreci/süresi, Ziraat Bankası üzerinden yapılan kredi geri ödemelerinden farklıdır. İlgili vergi dairesi, ödeme yapılan tarih itibari ile Kurumumuz sistemine aktarma yapmaktadır. Aktarma sonrası, bu tarihten sonra ekranda görülen gecikme zamları (doğru tutarların ödenmesi kaydıyla) silinmektedir. (Vergi Dairesine yapılan ödemeler e-Devlet şifresi ile internet vergi dairesi üzerinden takip edebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borçlarını ödeyen borçlular bildirildikçe Kurumumuz sisteminden borç ödendiği görülebilmektedir.)

Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar kurum hesaplarına kredi borçlarını ödeyebilirler mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunacak olan kredi geri ödemeleri ilgili vergi dairelerince/mal sandıklarınca borç bitinceye kadar tahsil edilme yoluna gidilmektedir. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar kurum hesaplarına kredi borçlarını ödeyememektedir.

Kurumumuzdan burs/kredi almış ve/veya almakta olan öğrencilerin vefatı halinde ne yapılır?

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir. Kurumumuz tarafından MERNİS sorgulaması yapılarak vefat eden öğrencilerin bilgisi alınmaktadır.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.