Nüfus Müdürlüğü Adres Kayıt İşlemleri Hakkında Bilgiler

Nüfus Müdürlüğü Adres Kayıt İşlemleri Hakkında Bilgiler. Bilindiği üzere vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerinden adres kayıt işlemlerini yapabilmekte, adres değişikliği ve adres bildirim işlemlerini nüfus randevu sisteminden randevu alarak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden de yeni adres bildirimi ve adres değişikliği bildiriminde bulunabilirler.

Aşağıda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasına yapılan başvuru ve sorulan sorulardan ve NVİ Genel Müdürlüğünün verdiği cevaplar yer almaktadır.

Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin sistemde kayıtlı olup olmadığı http://adres.nvi.gov.tr web adresinden sorgulanabilir.

a) Beyan edilen adresin boş konut olması halinde (sistemde herhangi birinin o adreste oturuyor olarak kayıtlı görünmemesi gerekir) herhangi bir belge istenmez.
b) Bir adreste yaşayan bir ya da birçok kişi bulunması durumunda birlikte oturma gerekçesiyle adres beyanında bulunulması halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan  kişi ile birlikte müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya mahalle muhtarı tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyan getirilmesi gerekmektedir. (Ancak 5490 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.)
c) Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda (adres fiili olarak boş iken sistemde birilerinin o adreste kayıtlı olması durumunda); adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası veya abonelik sözleşmesi gibi belgeler istenir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunda yapılan değişiklikler ile birlikte adreslerin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır. 

İnternet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden;

a. TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. ya da Türk Telekom Genel Müdürlüğü operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile

b. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile

c. e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri bildirimi nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi, elektrik idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere yirmi iş günü içinde yapılır.

İkamet iznine sahip yabancılar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri nüfus müdürlüğüne veya il göç idaresi müdürlüklerine yirmi iş günü içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Adres bildiriminde bulunacak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın adres bildirimlerini bulundukları yerin konsolosluğuna yapması gerekmektedir

a. Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 87,00 TL, 
b. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 1.800,00 TL 
idari para cezası uygulanmaktadır.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari para cezaları her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.
Resmi Gazete’ de yayımlanan 512 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2019 yılı için “yeniden değerleme oranı” %22,58 olarak belirlenmiş olup 2020 yılı içerisinde uygulanacak idari para cezaları belirlenen oranda arttırılmıştır.
Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararına esas savunmanın kişiye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle yapılması gerekmektedir.
Aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.
Cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, bina ve bağımsız bölümler (Hane) ile ilgili değişiklikler ve güncellemeler yetkili idareler (belediye, özel İdare ) tarafından yapılmaktadır.
Adres bileşenlerinde yetkili idarelerin güncelleme yapması durumunda güncel adres nüfus müdürlüklerinin adres modülünde görülmektedir. Nüfus müdürlükleri adres bileşenlerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildir.

Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler hususunda kişilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediyelerce, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değişikliği takip eden on iş günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına işlenir.

a) İçişleri Bakanlığı,

b) Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşlar,

c) Kaydın sahipleri,

ç) Bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin  ibraz eden kişiler,

d) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalar ve Risk Merkezleri,

e) 5411 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca bilgi paylaşımı amacıyla kurulmuş şirketler,

f) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan  sigorta ve emeklilik şirketleri ve Güvence Fonları,

g) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Hayır. Bir kişinin adres bilgilerini yalnızca kendileri, aynı konutu paylaşmaları halinde eş ve ergin çocukları ve bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin ibraz eden gerçek kişiler öğrenebilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümlerinde, yerleşim yeri adresi ”sürekli kalma niyetiyle oturulan yer”, diğer adres ise “yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler” olarak tanımlanmıştır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile başvuru sonrası aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir:
Yapı belgeleri işlemleri için https://maksyetkiliidare.nvi.gov.tr/ adresine, Numarataj işlemleri için https://adres.nvi.gov.tr/ adresine tıklayarak sisteme giriş sayfası açılmalıdır.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’ne geçiş yapmış olan yetkili idareler numarataj işlemlerini MAKS üzerinden gerçekleştirecek olup Yapı belgeleri ve Numarataj işlemleri için  https://maksyetkiliidare.nvi.gov.tr/ adresine tıklayarak sisteme giriş yapmalıdırlar.

Yeni tanımlanan kullanıcıların ilk şifrelerini belirlemek üzere açılacak olan sayfada “Kullanıcı Adı” kısmına T.C. kimlik numarasını yazarak ve “Parola” kısmını boş geçerek “Parolamı Unuttum” butonuna basması gerekir. Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra sistemi kullanacak personelin gerçek kullanıcı olup olmadığını doğrulamak amacıyla hazırlanmış olan ve kişiye özel nüfus bilgilerinin sorulduğu ekran karşısına gelecektir. Kullanıcıların kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermesi gerekmektedir. Bu bilgileri doldurduktan sonra kişi kendisine bir şifre belirleyerek, belirlediği şifreyi yapı belgeleri ve numarataj işlemlerinde sadece kendisinin kullanması gerekli olup yapılan işlemlerden tamamen kendisi sorumludur.

ÖNEMLİ NOT: Sistem adımlarındaki “Kullanıcı Adı” olarak ifade edilen alan kişinin sadece Kimlik Numarasını içermektedir. Kullanıcı bu alana sadece Kimlik Numarasını girmeli isim, soy isim vb. herhangi bir bilgi yazmamalıdır.

PAROLAYI UNUTMA: Kullanıcıların parolalarını unutmaları halinde, “Parolamı Unuttum” butonuna basıldıktan sonra çıkan ekranda “Kullanıcı Adı” kısmına T.C. kimlik numarasını girdikten ve görsel doğrulama alanına ekranda görüntülenen karakterleri yazdıktan sonra “Gönder” butonuna tıklanmalıdır. Tüm bu adımlar gerçekleştirildikten sonra sistemi kullanacak personelin gerçek kullanıcı olup olmadığını doğrulamak amacıyla hazırlanmış olan ve kişiye özel nüfus bilgilerinin sorulduğu ekran karşınıza gelecektir. Kullanıcıların kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermesi gerekmektedir. Kullanıcı, bahsi geçen sorulara 3(üç) defa hatalı cevap vermesi durumunda yeni parola oluşturma hakkını bir gün süreyle kaybedecektir. Sorulara hatasız olarak cevap verilerek doğruluğu kontrol edildikten sonra aynı ekranın sol alt köşesinde yer alan “Doğrula” butonu tıklanmalıdır. Daha sonra kullanıcı yeni açılan Parola Güncelleme sayfasındaki “Şifre” kısmına oluşturmak istediği şifreyi yazmalı sonrasında ise alt satırda bulunan “Şifre Tekrar” alanına gelerek yazdığı şifreyi doğrulamalıdır. Kullanıcı yeni oluşturmak istediği şifreyi ve şifre tekrarı işlemini başarı ile tamamlamış ise ekranda “Parola Güncellenmiştir.” uyarısı gelecek ve şifre oluşturma işlemi başarı ile tamamlanmış olacaktır.”

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 8 inci maddesinin (f) bendi gereğince bu istatistikî bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayınlanmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar.
Milli Eğitim Bakanlığı okul kayıtlarında Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerini esas almaktadır. Ancak hangi okula hangi adreste oturanların kaydolabileceğine dair esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlemektedir.
(Visited 273 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir