Yurt Dışında Doğan Çocukların Nüfus Kaydı Nasıl Yapılır?

Yurt Dışında Doğan Çocukların Nüfus Kaydı nasıl Yapılır?

YURT DIŞINDAKİ DOĞUMLAR
Yurt Dışında Doğum Bildirimi ve Tescili
Yabancı ülkelerde mahalli yasaların, doğum olaylarının bildirilmesini zorunlu
kıldığı hallerde, mahalli makamlardan veya doğumun hastane, bakımevi gibi sağlık
kurumlarında ya da ceza ve tutukevlerinde olması halinde, bu kurumların sorumlu
yöneticilerinden alınacak resmî belgenin en yakın dış temsilciliğe verilmesi suretiyle bildirim
yapılır.

Yabancı ülkede gerçekleşen doğuma ilişkin doğum raporu veya resmî bir belgenin
bulunmaması halinde dış temsilciliklerce, sözlü doğum bildirimleri kabul edilmez. Ancak
çocuk ile ana veya babası arasında soybağını ispatlayan yetkili makamlardan alınmış ve usulüne
göre onaylanmış veya tasdik edilmiş moleküler genetik raporu (tıbbi rapor) ibraz edilmesi
halinde doğum bildirimi dış temsilciliklerce işleme alınır.

Yurt dışında gerçekleşen doğum olaylarının, herhangi bir nedenle dış
temsilciliklere bildirilememesi halinde; doğum belgesinin aslı ile birlikte Türkçe’ ye tercüme
edilmiş noter tasdikli bir örneği yurt içinde bulunulan yer nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle
bildirim yapılır ve doğum olayı aile kütüklerine tescil edilir.
Doğum belgesinin doğruluğundan tereddüde düşülmesi halinde, usulüne göre onaylanmış
veya tasdik edilmiş doğum belgesi aslı ile birlikte Türkçe’ ye tercüme edilmiş noter tasdikli bir
örneğinin ibraz edilmesi sağlanır.

Yabancı devlet makamlarınca düzenlenen doğum belgelerinin aynı zamanda kimlik
belgesi olarak kullanılması ve bu belgelerin ilgili makamlarca ikinci kez verilmemesi halinde;
doğum bildirimi doğum belgesinin aslına göre düzenlenir. Belgenin aslı, talep edilmesi halinde
ilgilisine verilerek Türkçe’ ye tercüme edilmiş onaylı bir örneği ise doğum özel kütüğünde
muhafaza edilir.

Doğum bildiriminin yabancı makamlardan alınmış belgeye dayalı olması halinde,
doğum bildirim formuna bu yolda açıklama yapılarak, dış temsilciliklerce sistem üzerinden
tescil işlemi gerçekleştirilir.

Dış temsilciliklerce tescil işleminin sistem üzerinden yapılamaması durumunda
doğum bildirim formunun iki örneği tescil edilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Doğumla ilgili bildirim dilekçe ile en yakın dış temsilciliğe posta yoluyla da
yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak bildirimlerde; dilekçede çocuğun adı belirtilir ve doğuma
ilişkin resmî belge veya raporun aslı ile Türkçe’ ye tercüme edilmiş örnekleri, bildirimde
bulunan kişinin kimlik bilgilerini içeren belgeler eklenir. Dış temsilcilikçe düzenlenecek doğum
bildirim formunda bildirim yapanın imzası aranmaz. Doğum bildirim formunun “Bildirimde
bulunan kişi” alanına posta yoluyla bildirim yapıldığına dair açıklama yapılır.

Yurt dışında gerçekleşen doğum olaylarının, herhangi bir nedenle dış
temsilciliklere bildirilememesi halinde; bizzat veya vekili tarafından doğum belgesinin aslı ile
birlikte Türkçe’ ye tercüme edilmiş noter tasdikli bir örneği yurt içinde bulunulan yer nüfus
müdürlüğüne verilmek suretiyle bildirim yapılır. Nüfus müdürlüğünce doğum belgesine göre
düzenlenecek doğum bildirim formuna bu yolda açıklama yapılır ve doğum olayı aile
kütüklerine tescil edilir.

DOĞUMA İLİŞKİN DİĞER TESCİL İŞLEMLERİ
Aynı Zamanda Yabancı Devlet Vatandaşı Olan Çocuklar
Dış temsilciliklerce yapılacak işlemler:
(a) Doğum belgesinin aynı zamanda vatandaşlık belgesi yerine geçen devlet
vatandaşlığını kazanan çocuklar için yapılan çok vatandaşlık bildirimi sırasında ayrıca yabancı
kimlik belgesi veya benzeri bir belge istenmeyecek sistem üzerinden tescil edilecektir.
(b) Dış temsilcilikler tarafından doğum bildirimlerinin elektronik ortamda
gönderilememesi veya tescil edilememesi halinde nüfus müdürlüklerine yazılan çok
vatandaşlığın tesciline ilişkin yazılarda “ ……….. Kanunları gereğince doğum belgesi dışında
başka bir belge düzenlenmemekte ve mevzuatları gereğince kimlik belgesi düzenleyen, ancak
bu belgelerde, ana adı, baba adı, yabancı devlet vatandaşlığını kazanma tarihi gibi bilgilere yer
vermeyen devletlerin vatandaşlığını kazanan çocuklar için yapılan çok vatandaşlık bildirimi
sırasında ayrıca başka bir belge istenmeyecek ve “………. Kanunları gereğince düzenlenen
kimlik belgelerinde……………bilgilerine yer verilmemektedir.” şeklinde açıklama yapılarak
ve ilgiliye ait form dilekçe ve nüfus kayıt örneği ile yabancı kimlik belgesinin Türkçe
tercümesinin tasdikli bir örneği gerekli işlem yapılmak üzere ilgili nüfus idaresine gönderilir.
(c) Dış temsilciliklerce çok vatandaşlığın tesciline ilişkin nüfus müdürlüklerine iletilen
yazılarda, yukarıda belirtilen şekilde açıklama bulunması kaydıyla müracaat makamından
ayrıca kimlik belgesi veya benzeri bir belge istenmez ve kimlik bilgilerinin karşılaştırılmasında
doğum belgesi veya yabancı kimlik belgesi ile birlikte form dilekçede bulunan kimlik bilgileri
esas alınır.

Nüfus müdürlüklerine doğrudan çok vatandaşlık başvurularında ise ibraz edilen
doğum belgesi veya kimlik belgesi dışında başka bir belge istenmez ve kimlik bilgilerinin
karşılaştırılmasında ibraz edilen belge ile birlikte form dilekçede bulunan bilgiler esas alınır.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci
maddesi uyarınca ibraz edilen tespit kararlarının değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen
kriterler esas alınır.
(a) Çok vatandaşlık bildiriminde bulunan ve kimlik bilgilerinin karşılaştırılması
sonucunda; adı, soyadı, baba ve ana adında bütünlüğü bozmayan harf değişiklikleri veya
uyruğunda bulunduğu diğer devlet alfabesinden kaynaklı yazılış farklılığı nedeniyle talebi
reddedilen kişilerin ibraz ettikleri tespit kararları işleme konularak nüfus kayıtlarına çok
vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.
(b) Çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair bildirimde bulunan kişinin Türkiye’deki nüfus
kaydında bulunan adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ile yabancı
kimliğinde bulunan adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi birbirinden farklı
ise çok vatandaşlık işlemi yapılmaz. Ancak ilgili tarafından tespit kararı ile birlikte yetkili Türk
mahkemelerinden alınmış kayıt düzeltme kararının ibraz edilmesi halinde çok vatandaşlık
işlemi yapılır.

Yabancı Ana ve Babadan Türkiye’de Doğan Çocuklar
Türkiye’de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasından doğumla kazanamayan çocuklar
bu durumunun Dışişleri Bakanlığından, ana ve babanın vatansız olması halinde ise İl Göç
İdaresi Müdürlüğünden alınan yazı ile belgelendirilmesi ve müracaat makamlarınca düzenlenen
dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça da uygun görülmesi üzerine, Türk
vatandaşı olarak ailesinin yerleşim yerinin aile kütüklerine bağımsız bir sıra numarası altında
tescil edilir.

Türk Soylu Yabancıların Kayıtlarının Tutulması
2527 sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanununa” istinaden “Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesini” almak için aşağıdaki belgeleri
içeren dosya hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilir.
1. Vatandaşı olduğu Devletin Konsolosluğundan, Türk soylu olduğuna dair aldığı
belgenin aslı veya noterden tasdikli örneği,
2. Türk soylu yabancılar için hazırlanan bildirim formu,
3. Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş diplomalarının
denkliğini Millî Eğitim Bakanlığına onaylatmış noter tasdikli örneği,
4. Pasaportun tercüme edilerek noterden tasdikli örneği,
5. Forma yapıştırılacak ve Bakanlığa gönderilecek olan fotoğrafların aynı ve son altı ay
içerisinde çekilmiş olması,
6. Evli olan Türk soylu yabancıların evliliğine ilişkin belgenin noterden onaylı bir örneği,
7. İkamet izin belgesi fotokopisinin noterden onaylı bir örneği.

(Visited 190 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.