Nüfus Kayıt Örneği Alma, Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği Doğrulama

NVİ Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama, Nüfus Kayıt Örneği Doğrulama Nüfus Kayıt Örneği Randevu, Nüfus Kayıt Örneği Nedir? Nüfus Kayıt Örneği Nerede Kullanılır? Nüfus kayıt Örneği Nasıl Alınır? Yurt dışında nüfus kayıt örneği nereden alınır? Nüfus Kayıt Örneği kaç gün geçerlidir? Nüfus Kayıt Örneği mühürlü olmak zorunda mı? Nüfus Kayıt Örneği çıkartmak için Nüfus Müdürlüğü Randevu Sisteminden randevu alınız. Ayrıca e-Devlet Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama menüsünden giriş yaparak e-Devlet Üzerinden Nüfus Kayıt Örneği Alabilirsiniz.

Nüfus Kayıt Örneği Randevu

İl ve İlçe nüfus müdürlüğünce Nüfus Kayıt Örneği Çıkartma işlemi ile ilgili olarak müracaatlarınızda https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alarak müracaat ediniz. Covid-19 ile mücadele kapsamında, olası yoğunluk oluşmaması için randevu saatinde Nüfus Müdürlüğünde hazır bulununuz.

Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama

Yukarıdaki tıklayarak veya https://www.turkiye.gov.tr adresine e-Devlet şifresiyle giriş yaparak e-Devlet Nüfus Kayıt Örneği alabilirsiniz. Bu sitemden üç tip kayıt örneği almanız mümkündür.

Nüfus Kayıt Örneği Tipi’ni aşağıdaki bilgileri göz önüne alarak seçiniz.
Kişi Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.
Aile Kayıt Örneği: Kendisi, Eşi, Çocukları ve varsa Eski Eş / Eşlerine (isteğe bağlı) ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.
Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kendisi, Eşi, Çocukları, Anne / Babası ve Eski Eş / Eşlerine (isteğe bağlı) ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.

  1. Bir takvim günü içerisinde en fazla 1 (bir) adet belge oluşturulabilir. Oluşturduğunuz belgenin istediğiniz kadar dökümünü alıp, aynı özellikleri haiz kurumlar için kullanabilirsiniz.
  2. Oluşturulan belgenin ne için kullanılacağı bilgisi önemlidir. Sorgulama yapmadan önce “Belgenin Kullanım” alanının seçiminde ve amaca göre düzenlenmesi gerekli alanların veri girişinde dikkatli olmalısınız.
  3. Oluşturacağınız sonuç belgesi, belge üzerindeki “Barkod Numarası” ve “T.C. Kimlik Numaranızı” paylaştığınız kurum, kuruluş veya kişiler tarafından “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Doğrulama” hizmeti ile görüntülenebilecektir.
  4. Oluşturduğunuz “Nüfus Kayıt Örneği” Belgesi sonucu ile ilgili tereddütleriniz var ise kendinize en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne veya Alo199 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezine başvurunuz.
  5. Oluşturulan “Nüfus Kayıt Örneği” Belgesi geçerlilik süresi boyunca evrak olarak doğrulanabilecektir. Geçerlilik süresi dolan “Nüfus Kayıt Örneği” Belgeleri sistemlerimizden silinecektir.

Nüfus Kayıt Örneği Doğrulama

Yukarıdaki linki tıklayarak veya https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden giriş yaparak daha önce e-Devlet üzerinden almış olduğunuz Nüfus Kayıt Örneğini üzerinde yazan barkod numarasını girerek doğrulayabilirsiniz.

Nüfus kayıt örneği verilmesi

Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onaylanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

             Düzenlendikleri tarihten itibaren yüzseksen gün içerisinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir.

           Nüfus kayıt örneklerinde kullanılan mühürler okunacak şekilde uygulanır.

            Nüfus kayıt örneği istenmesinde ve verilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından, açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.

b) İdarece yapılan maddî hatalar nedeniyle kayıtlar üzerinde yapılan düzeltmelere ilgililer ya da kurumlarca açıkça istenmediği takdirde kayıt örneklerinde yer verilmez.

c) Sosyal güvenlik kurumlarınca talep edilen nüfus kayıt örneklerinde kişinin adı, soyadı, baba ve ana adları ile doğum tarihine ilişkin düzeltmeler gösterilir.

ç) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 314 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca mahkeme kararı olmadıkça ya da evlatlık istemedikçe evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler açıklanamaz, hiç kimseye ya da kuruluşa verilemez.

d) Mahkemelerce istenen nüfus kayıt örneklerinde düşünceler alanındaki açıklamaların tümü belirtilir.

             Yabancı ülkelerde kullanılacak kayıt örnekleri

             Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonuna üye ve ilgili sözleşmelerine taraf devlet makamlarına ibraz edilecek doğum, ölüm, evlenme, evlenme ehliyet belgeleri ve nüfus kayıt örnekleri gibi bu amaçla bastırılmış veya elektronik ortamda hazırlanmış çok dilli belgeler, imza ve mühür taşıması şartı ile herhangi bir tasdike gerek duyulmadan kullanılır.

             Doğum, ölüm, evlenme, evlenme ehliyet belgeleri ve nüfus kayıt örnekleri gibi belgeler, LaHaye Devletler Özel Hukuk Konferansına üye ve Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet makamlarına verilecek ise, tasdik şerhi (Apostille) işlemi ilgili kişilerce yaptırılır.

             Bilgi ve belge istenmesi

        Yabancı ülke makamları veya temsilcilikleri, hangi amaçla kullanılacağı da belirtilmek suretiyle ancak Dışişleri Bakanlığı kanalı ile diplomatik yolla bilgi ve belge isteyebilirler.

       Uluslararası niteliği bulunmayan ve nüfus kayıtlarındaki bilgilerin tümünü veya bir kısmını ya da aile kütüklerine tescil edilen kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin örneklerinin, yabancı makamlara verilmek üzere ilgili kişi tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, usulüne göre tasdik edildikten sonra o yerin mülkî idare amirince imzalanacak yazı ekinde bizzat ilgilisine verilir.

             Nüfus kayıt örneği isteme ve alma yetkisi olan yerler:

           Nüfus kayıt örneğini;

a) Bakanlık,

b) Dış temsilcilikler,

c) Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı,

ç) Adlî makamlar,

d) Adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları,

e) Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar,

f) Ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları ya da köy muhtarları,

g) Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler,

             nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.

            Sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle, Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. Talep yazıları açılacak bir dosyada nüfus müdürlüğüne geldiği tarih sırasına göre saklanır.

             Yukarıda (g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar, medenî hal bilgisi dışında, bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

             Talep olmadan bilgi verilecek yerler

     Aşağıdaki hallerde ve belirtilen makamlara, herhangi bir istek olmaksızın;

a) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 404 üncü maddesi uyarınca vesayeti gerektiren bir durum tespit edildiğinde sağ kalan eşin yerleşim yeri aile mahkemesine, o yer aile mahkemesi yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmakla görevlendirilen asliye hukuk mahkemesine,

b) Askerlik çağı içerisinde bulunan erkek vatandaşlarımızın aile kütüğünde ölüm, yeniden kayıt edilme, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi, kaydın taşınması gibi nüfus kayıtlarında düzeltme veya değişiklik meydana gelmesi durumunda askerlik şubelerine,

c) Emekli aylığı alanların ölümü ile, dul ve yetim aylığı alan kadınların evlenmeleri halinde sosyal güvenlik kurumlarına,

ç) Evlenme veya seçme hakkı yoluyla Türk vatandaşlığını kazanıp aile kütüğüne kayıtları yapılanları Genel Müdürlüğe,

d) Veraset ve İntikal Vergisine esas olabilecek ölümleri vergi dairesine,

e) Vasiyeti olanlar için 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 531 ve devamındaki maddelerinde belirtilen resmî memurlara,

f) Yeşil kart sahibinin ölümü, evlenmesi, boşanması, herhangi bir nedenle kaydının taşınması veya vatandaşlığının kaybı halinde, belirtilen nüfus olayını ilgilinin bilgi işlem ortamındaki kaydına işleyen nüfus müdürlüğü tarafından bu değişiklikler yeşil kartı düzenleyen makama,

             bilgi verilir.

            

(Visited 2.623 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir